GDPR - ochrana osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram, dále jen "škola" jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro vedení školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblastni údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 3ptmg6h, emailem na adrese zsams.rosovice@seznam.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram, Rosovice 89, Rosovice 262 11. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, zvnést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Iva Petřinová, tel. č. : 608 191 361, email: specialista.css@dobrisskonovokninsko.cz, k zastižení na adrese : Mírové náměstí 1551, Dobříš 263 01 v kanceláři č. 306 každý všední den od 8.00hod do 15.00hod.

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává vaše osobní údaje.

SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:

Název: Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram

Sídlo: Rosovice 89, Rosovice 262 11

zastoupená ředitelkou školy: Mgr. Kateřinou Melšovou

IČO: 70884013

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Škola  zřídila funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.

Funkci pověřence vykonává: Bc. Iva Petřinová, Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš, email: specialista.css@dobrisskonovokninsko.cz, tel: 608 191 361

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

1. Obecné nařízení

V Základní škole a Mateřské škole Rosovice, okres Příbram (dále jen Škola), zpracováváme osobní údaje v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tak zvané "GDPR"), a dále v souladu s dalšími předpisy a zásadami.

Cílem je hájit práva žááků, dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu nebo
 • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků/dítěte.

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků a dětí třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky a děti)).

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě  školského zákona

 • školní matrika,
 • doklady o přijímání dětí, žáků, a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech  dětí a žáků, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP,
 • hlášení trestných činů, neomluvená obsence,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků a dětí na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
 • seznamy žáků a dětí na soutěžích a olympiádách,
 • seznamy zákonných zástupců pro spolek - klub přátel školy,
 • jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny,
 • kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte/žáka),
 • fotografie za účelem propagace či zvášení zájmu žáků a dětí o studium na dané škole,
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků a dětí na výstavách a přehlídkách,
 • záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a dětí a ochrany jejich majetku.

3. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytováním některých osobních údajů.

4. Práva dětí, žáků a zákonných zástupců

 • Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 • Právo zvnést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté dětem, řákům a zákonným zástupcům dětí a žáků se poskytují a činí bezplatně.Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel škoy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například seznam žáků bez rodných čísel),
 • již nepotřebné údaje skartovat,
 • zachovávat mlčenlivost o ůdajích
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 • stanoven účel a způsob provozování kamerového systému,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

AKTUALIZACE

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit, (především, aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů).

Poslední změna byla provedena 4. 9. 2018