O základní škole

"Vzdělání není příprava na život, vzdělání je život sám." John Dewey

ZŠ a MŠ Rosovice je spádovou školou pro obce Rosovice, Holšiny a Sychrov. Základní škola je škola malotřídní. Vyučuje se ve třech třídách. V I. třídě 1. a 2. ročník, ve II. třídě 3. a 5. ročník a ve III. třídě 4. ročník. Budova školy se nachází v klidném prostředí uprostřed vsi, obklopená zelení. Její prostředí je velmi útulné a menší počet dětí ve třídách zajišťuje všem individuální péči.

Všichni pracovníci školy – pedagogové i provozní zaměstnanci se snaží o vytváření bezpečného, zdravého a podnětného prostředí. Usilujeme o tvořivého, samostatného a spokojeného žáka, který bude dobře zvládat řešení životních problémů, bude schopen samostatně komunikovat, bude ohleduplný a tolerantní k sobě samému, k ostatním lidem i k přírodě a bude se chtít dále vzdělávat.

Velký význam v životě školy mají nejen vzdělávací aktivity, ale také zapojování se do společenského a veřejného života obce jako např. Zahradní slavnost, Vítání občánků, Zpívání v kostele atd.

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní školy v 1. – 5. ročníku „TVOŘIVĚ ZA POZNÁNÍM“.

Naším nejdůležitějším cílem je, aby se u nás děti cítily dobře a měly radost z učení.

Snažíme se, aby ve škole panovala důvěra i partnerství mezi rodiči a učiteli. Jsme si vědomi toho, že dobré vztahy mezi rodinou a školou vedou ke spokojeným žákům a jejich dobrým výsledkům. I z toho důvodu jsme se zapojili do projektu Rodiče vítáni.

Dovolte mi seznámit Vás s naší vizí dobře fungující školy. 

Výchovně – vzdělávací proces:

Naším cílem je zabezpečit především kvalitní výuku, ve které  děti tvoří, objevují a připravují se na svět plný změn a netušených příležitostí. Učí se zodpovědnosti za svá rozhodnutí a své vzdělávání. Poznávají své silné i slabé stránky. Zavádíme vedle sumativního hodnocení i  formativní hodnocení, které přináší žákům užitečnou informaci v průběhu vzdělávacího procesu. Důležité proto je, aby do hodnocení byli zapojeni i žáci samotní. Prostřednictvím formativního hodnocení budeme zjišťovat, co se žák opravdu naučil a podle toho rozhodovat o dalším postupu. Velký důraz klademe na výuku s využitím nových technologií, kterou zařazujeme napříč všemi předměty.

Komunikace se školou:

Tuto oblast vnímáme jako prioritu a proto od letošního roku využíváme prostřednictvím webové aplikace Škola on-line elektronickou žákovskou knížku. Věříme, že tak získáte snadný a rychlý přehled o dění ve škole, výsledcích svých dětí, probíraném učivu i domácích úkolech. Zároveň jsme spustili nový web, který je přehlednější a umožňuje přímý vstup do využívaných aplikací (Škola on-line, Strava.cz, snadné přihlašování na třídní konzultace). Jsou zde rovněž umístěny třídní stránky jednotlivých ročníků a heslem chráněná fotogalerie. 

Stravování:

V naší školní jídelně se vaří velmi chutná a domácí strava. Je to dáno tím, že obě paní kuchařky připravují jídlo pro své strávníky s láskou a fantazií. Záleží nám na tom, aby byla strava v souladu s moderními výživovými doporučeními, a proto zařazujeme do jídelníčku zeleninové a ovocné saláty, čerstvé jogurty s ovocem, ochucené mléko a další drobné pochutiny, které nám zpříjemní oběd v naší jídelně.

Tělesná výchova:

Od jara do podzimu mohou naši žáci sportovat na školním hřišti s umělým povrchem  V rámci inovativního vzdělávání jsme zakoupily řadu nových pomůcek, které tělocvik dětem zpestří . V zimním období v souladu s ŠVP využíváme alternativní formy výuky, jako jsou kurz bruslení a plavecký výcvik v Příbrami. 

Vybavení školy:

Podařilo se nám získat ve spolupráci s obcí značné prostředky z dotačních programů na modernizaci zařízení školy. Výsledkem je nově vybavená učebna pro 1. a 2. ročník, ve které se dětem moc líbí. Rádi bychom podobně proměnili i třídu mateřské školy.

Další aktivity a nápady budou přicházet, očekávám, že i od rodičů, a já Vás o nich budu informovat přes naše webové stránky nebo Školu on-line.

Loga projektů a partnerů

Rodiče vítáni
Ovoce, zelenina a mléko do škol
OP JAK
Národní plán obnovy
Women for women
Etela
Brdy Vltava
Se Sokolem do života