Zápis do MŠ

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání

§ právně závazné

Termín zápisu: 9. května 2024 od 13 do 17 hodin

 • Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním ve škole,
 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

Elektronický předzápis

 • Naší školou využívaný informační systém Škola OnLine umožňuje administraci tzv. „elektronického předzápisu“ do mateřské školy. Prostřednictvím tohoto modulu je možné vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (potvrzení o očkování a kopii rodného listu) a osobně doručit nebo odeslat jedním z výše uvedených způsobů.
 • Elektronický předzápis bude spuštěn od 25.4. 2024 na této adrese: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmsrosovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=685

Doložení řádného očkování dítěte

 • Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. 

§ právně závazné

 • Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 • Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

 • K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitelka mateřské školy. Ta také stanoví kritéria pro přijetí. Ze zákona musí přijmout přednostně děti uvedené v § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tedy děti od tří let vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy. V případě, že nelze tyto děti z kapacitních důvodů přijmout nebo obec mateřskou školu nezřizuje, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole zřizované obcí nebo svazkem obcí (ust. § 179 odst. 2 školského zákona).
 • Děti mladší tří let nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok. K zápisu se může zákonný zástupce dostavit i s dítětem mladším tří let, které je schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Toto je na individuálním posouzení ředitele mateřské školy a vytvoření odpovídajících podmínek pro vzdělávání dětí mladších tří let. 

Kritérium

Body

Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti, ve které mateřská škola sídlí.

Spádovou oblastí pro mateřskou školu je město Rosovice (resp. Rosovice, Sychrov a Holšiny)

6

Věk dítěte

 

Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září 2024 do 31. srpna následujícího kalendářního roku. Podle § 34 odst. 4 školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

6

 

Dosažení věku 5 let dítěte v období od 1. září 2024 do 31. srpna následujícího kalendářního roku.

5

 

Dosažení věku 4 let dítěte v období od 1. září 2024 do 31. srpna následujícího kalendářního roku.

4

 

Dosažení věku 3 let dítěte v období od 1. září 2024 do 31. srpna následujícího kalendářního roku.

0

Sourozenec v mateřské škole

Do mateřské školy dochází starší sourozenec.

1

Délka pobytu v MŠ

Děti s termínem nástupu k 1. 9. daného kalendářního roku a s celodenní a celoroční docházkou.

2

Podrobné informace k zápisu

 

Přidáno 15. 9. 2023, autor: J4W Admin

Loga projektů a partnerů

Rodiče vítáni
Školka v pohybu
Ovoce, zelenina a mléko do škol
OP JAK
Národní plán obnovy
Women for women
Etela
Brdy Vltava
Se Sokolem do života