Řád ŠJ

Školní stravování – pokyny pro žáky a rodiče

1. Škola poskytuje prostřednictvím své školní jídelny:

1.1. Školní stravování žákům základní školy a dětem mateřské školy

1.2. Závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace

2. Stravování je poskytováno v souladu se:

2.1. Zákonem číslo 561/2004 Sb. Školský zákon

2.2. Zákonem číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

2.3. Zákonem číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

2.4. Vyhláškou číslo 107/2005 Sb. o školním stravování

2.5. Vyhláškou číslo 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

2.6. Vyhláškou číslo 430/2001 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

3. Provozní doba ve školní jídelně

3.1. Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 6.30 – 15.00 hod.

3.2. Provoz školní jídelny bude uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu a během školních prázdnin. Mimořádně lze uzavřít provoz ve dnech mimořádného volna pro žáky.

3.3.
Výdej přesnídávky pro děti MŠ ……………. od 8.30 hod

Výdej obědů pro děti MŠ ………………….. od 11.30 hod

Výdej obědů pro žáky ZŠ ………………….. od 12.00 – 13.45 hod

Výdej svačin pro děti MŠ ………………….. od 14.30 hod

4. Způsob přihlašování a odhlašování obědů

4.1. Strava se od 1.9.2023 odhlašuje pouze přes internetovou aplikaci Strava.cz

4.2. Strava se odhlašuje nejpozději jeden den předem. 

4.3. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

5. Úhrada stravného ve školní jídelně

5.1 Stravné a neinvestiční poplatky se budou od 1.9. 2023 vybírat pouze bezhotovostně, formou inkasa. Je proto nutné vytvořit si na svém účtu souhlas s inkasem ve prospěch účtu naší školy, tedy ZŠ a MŠ Rosovice, č.ú. 524125349/0800.

5.2. V září budou peníze za daný měsíc strhnuty k 15. září (abyste měli dostatek času povolit na svém účtu inkaso), od října začne probíhat automatická platba již 5. den v měsíci. V případě nezaplacení stravného nebude strava poskytnuta.

5.2. Pro možnost odhlašování obědů je nutno si v mobilu nainstalovat aplikaci Strava.cz a zadat přihlašovací údaje. Více zde.

6. Úplata za stravování

6.1. Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a zákonný zástupce si může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák stravu odebrat nemůže. Dítě, které dovrší během školní docházky od 1. 9. – 31. 8. sedmi nebo jedenácti let platí vyšší stravné.

V Rosovicích dne 1.9.2023
Vladimíra Mužíková – vedoucí školní jídelny
Mgr. Veronika Procházková – ředitelka školy

Přidáno 15. 9. 2023, autor: J4W Admin

Loga projektů a partnerů

Rodiče vítáni
Ovoce, zelenina a mléko do škol
OP JAK
Národní plán obnovy
Women for women
Etela
Brdy Vltava
Se Sokolem do života