Zápis do 2019

Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram

                                        Zápis do MŠ Rosovice se koná ve čtvrtek 2. května 2019

                                                            od 14.00hod. do 16.00hod.

                                           Přinést s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

 

 

Kritéria k zápisu pro školní rok 2019/2020 do MŠ

·         Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Rosovicích.

·         Potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte je nedílnou součástí Žádosti o přijímání dítěte do MŠ.

·         Ředitelka školy může přijmout děti pouze do naplnění kapacity MŠ. Při rovnosti bodů, bude přihlédnuto k datu narození dítěte.

 

1)      Povinné vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo po odkladu povinné školní docházky) – narozené od 1.9.2013 do 31.8 2014 s trvalým pobytem v Rosovicích.

 

2)      Věk dítěte

Podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8.2019 dovrší 3. let věku a mají místo trvalého pobytu v Rosovicích.

 

3)      V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií, budou přijímány děti z jiných obcí, podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8. 2019 dovrší 3. let věku.

 

Kritéria jsou platná pro zápis do Mateřské školy v Rosovicích dne 2.5.2019, děti se přijímají od školního roku 2019/2020.

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je 2.5.2019 od 14.00hod. do 16.00hod. v kanceláři MŠ.

Žádosti si můžete vyzvednout v MŠ před zápisem.

 

V Rosovicích dne:          25.3.2019                                                                Mgr. Kateřina Melšová

Č.j.: MŠ 55/2019                                                                                                  ředitelka školy