Zápis do 2020/2021

Vážení rodiče,

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 

Organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

 

Děkujeme za pochopení a respektování doporučení.

 

 

 

Termín zápisu - pondělí 4. května 2020

 

Žádosti musí být do MŠ doručeny do 4. 5. 2020 do 16:00hod.

 

 

 

Organizace zápisu

 

1. Bez osobní přítomnosti dítěte!

 

2. Je-li to možné, i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v MŠ
    žádost o přijetí je možné podat do 4. května 2020 do 16: 00hod., a to:

 • prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem   (ms.rosovice@seznam.cz)
 • poštou – doporučeně
 • možnost vložením do poštovní schránky v MŠ

Prosíme zákonné zástupce, aby do přihlášky připsali telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Bude Vám přiděleno registrační číslo.

 

3. V krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole
    dne 4. 5. 2020 od 8:00 do 16:00hod.

 

Čas Vaší návštěvy je vhodné si předem rezervovat na tel. čísle 605 066 649.
Rezervací předejdeme tomu, aby nedocházelo k větší koncentraci a vyššímu pohybu osob v okolí MŠ a v budově školy.

 

4. Co poslat / přinést  (v krajním případě bude možné vyplnit přímo ve škole)

 

 • Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení na stránkách školy
 • Kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení k očkování 
 • Kopie rodného listu
 • Kopie dokladu trvalého pobytu

 


Nenavštěvujte osobně praktického lékaře – výše uvedené dokumenty v současné době nahrazují lékařské potvrzení!

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je důležité, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (zmocnění k zastupování – plná moc).

 

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

 

 • Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ – nejpozději do 4. 5. 2020  16:00hod.
 • Ředitelka školy rozhoduje podle stanovených kritérií.
 • Děti se přijímají od 1. 9. 2020 pro školní rok 2020 /2021.
 • Na děti s povinnou předškolní docházkou se nevztahuje povinnost potvrzení o řádném očkování.
 • Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na nástěnce před budovou školy a zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Informace

 

 • přijímací řízení do MŠ je podle zákona č. 561/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) správním řízením, podle zákona č. 500/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád)
 • v rámci přijímacího řízení je pracováno s Vašimi osobními údaji i údaji Vašich dětí
  ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (GDPR)
 • upozorňuji Vás na procesní práva vyplývající ze zákona, tj. účastník řízení má právo nahlížet
  do spisu podle § 38 správního řádu, a má možnost vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí podle § 36 správního řádu
 • v souladu s § 36 odst. 3 a § 38 zákona č. 500/2004Sb., Správní řád, je dána možnost zákonným zástupcům nahlížení do spisu, vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí
  a to pouze po telefonické domluvě.