Zápis do 2021

Zápis do MŠ 2021/2022

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

Organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Upřednostnit, pokud je to možné, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole. 

Děkujeme za pochopení a respektování doporučení.

 

 

Termín zápisu - od 3.5.2021 do 7.5.2021,

od 13.00hod do 16.00hod.

 

Žádosti musí být do MŠ doručeny do 7. 5. 2020 do 16:00hod.

 

Organizace zápisu

 

Možnost vyzvednutí potřebných dokumentů v budově školy v termínu 26.4. - 30.4.2021 od 7.00 do 15.00hod.

  

1. Bez osobní přítomnosti dítěte!

2. Je-li to možné, i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v MŠ
    žádost o přijetí je možné podat do 7. května 2021 do 16:00hod., a to:

  • prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem   (ms.rosovice@seznam.cz)
  • poštou – doporučeně
  • možnost vložením do poštovní schránky v MŠ

Prosíme zákonné zástupce, aby do přihlášky připsali telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Bude Vám přiděleno registrační číslo.

3. V krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole
    3.5. - 7.5.2021 od 13:00 do 16:00hod.

Čas Vaší návštěvy je vhodné si předem rezervovat na tel. čísle 605 066 649.
Rezervací předejdeme tomu, aby nedocházelo k větší koncentraci a vyššímu pohybu osob v okolí MŠ a v budově školy.

 

4. Co poslat / přinést  (v krajním případě bude možné vyplnit přímo ve škole)

 

·        Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení na stránkách školy

·        Kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení k očkování 

·        Kopie rodného listu

·        Kopie dokladu trvalého pobytu


Nenavštěvujte osobně praktického lékaře – výše uvedené dokumenty v současné době nahrazují lékařské potvrzení!

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je důležité, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (zmocnění k zastupování – plná moc).

 

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

 

·        Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ – nejpozději do 7.5. 2021 do 16:00hod.

·        Ředitelka školy rozhoduje podle stanovených kritérií.

·        Děti se přijímají od 1. 9. 2021 pro školní rok 2021/2022.

·        Na děti s povinnou předškolní docházkou se nevztahuje povinnost potvrzení o řádném očkování.

·        Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na nástěnce před budovou školy a zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Informace

 

·        přijímací řízení do MŠ je podle zákona č. 561/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) správním řízením, podle zákona č. 500/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád)

·        v rámci přijímacího řízení je pracováno s Vašimi osobními údaji i údaji Vašich dětí
ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (GDPR)

·        upozorňuji Vás na procesní práva vyplývající ze zákona, tj. účastník řízení má právo nahlížet
do spisu podle § 38 správního řádu, a má možnost vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí podle § 36 správního řádu

·        v souladu s § 36 odst. 3 a § 38 zákona č. 500/2004Sb., Správní řád, je dána možnost zákonným zástupcům nahlížení do spisu, vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí
a to pouze po telefonické domluvě.

 

Kritéria k zápisu pro školní rok 2021/2022 do MŠ

 

·         Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165    odst.2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Rosovicích.

·         Potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte je nedílnou součástí Žádosti o přijímání dítěte do MŠ.

·         Ředitelka školy může přijmout děti pouze do naplnění kapacity MŠ. Při rovnosti bodů, bude přihlédnuto k datu narození dítěte.

 

1)      Povinné vzdělávání

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo po odkladu povinné školní docházky) – narozené od 1.9.2015 do 31.8 2016 s trvalým pobytem v Rosovicích.

 

2)      Věk dítěte

 

Podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8.2021 dovrší 3. let věku a mají místo trvalého pobytu v Rosovicích.

 

 

 

3)      V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií, budou přijímány děti z jiných obcí, podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8. 2021 dovrší 3. let věku.

 

Kritéria jsou platná pro zápis do Mateřské školy v Rosovicích ve dnech 3.5. - 7.5.2021, děti se přijímají od školního roku 2021/2022.

 

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je 3.5. - 7.5. 2021 od 13.00hod. do 16.00hod. v budově MŠ.

 

 

 

 

 

V Rosovicích dne:          4.3.2021                                                           Mgr. Kateřina Melšová

Č.j.:  MŠ 2/2021                                                                                                ředitelka školy