Základní škola

Budova naší školy se nachází v klidném prostředí uprostřed vsi, obklopená zelení. Její prostředí je velmi útulné, menší počet dětí ve třídách zajišťuje všem individuální péči.

Všichni pracovníci školy - pedagogové i provozní zaměstnanci se snaží o vytváření bezpečného, zdravého a podnětného prostředí. Usilujeme o tvořivého, samostatného a spokojeného žáka, který bude dobře zvládat řešení životních problémů, bude schopen samostatně komunikovat, bude tvořivý, ohleduplný a tolerantní k sobě samému, ostatním lidem i přírodě a bude se chtít dále vzdělávat.

Velký význam v životě školy mají nejen vzdělávací aktivity, ale také zapojování pedagogů i žáků do společenského a veřejného života obce jako např. Vítání občánků, Zpívání v kostele, pořádání Školního plesu atd. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní školy v 1.-5. ročníku „TVOŘIVĚ ZA POZNÁNÍM “.

Výuka v naší škole probíhá ve dvou učebnách, každá z nich je vybavena interaktivní tabulí a počítači. V současné době probíhá dlouhodobá rozsáhlá rekonstrukce a modernizace naší školy a jejího nejbližšího okolí – zahrady a hřiště.