Kritéria k zápisu do 2020/2021

Kritéria k zápisu pro školní rok 2020/2021 do MŠ

 

·         Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Rosovicích.

 

·         Potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte je nedílnou součástí Žádosti o přijímání dítěte do MŠ.

 

·         Ředitelka školy může přijmout děti pouze do naplnění kapacity MŠ. Při rovnosti bodů, bude přihlédnuto k datu narození dítěte.

 

 

 

1)      Povinné vzdělávání

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo po odkladu povinné školní docházky) – narozené od 1.9.2014 do 31.8 2015 s trvalým pobytem v Rosovicích.

 

 

 

2)      Věk dítěte

 

Podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8.2020 dovrší 3. let věku a mají místo trvalého pobytu v Rosovicích.

 

 

 

3)      V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií, budou přijímány děti z jiných obcí, podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8. 2020 dovrší 3. let věku.

 

 

 

Kritéria jsou platná pro zápis do Mateřské školy v Rosovicích dne 4.5.2020, děti se přijímají od školního roku 2020/2021.

 

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je 4.5.2019 od 8.00hod. do 16.00hod. v budově MŠ.

 

 

 

 

 

V Rosovicích dne:          8.4.2020                                                                Mgr. Kateřina Melšová

Č.j.: MŠ 14/2020                                                                                                  ředitelka školy